Uzupełnienie porządku obrad częściowych Walnych Zgromadzeń

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, realizując postanowienia § 95 statutu, zawiadamia, że członkowie zgłosili wnioski o zamieszczenie w porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołanego na 07, 11, 13, 18 i 20 czerwca 2018 r. niżej wymienionych spraw, w związku z czym Zarząd Spółdzielni uzupełnia porządek obrad częściowych Walnych Zgromadzeń o punkty 13A, 16A w brzmieniu:

13A.     Przedstawienie wniosku członków spółdzielni o podjęcie uchwały „o zmianie § 17 ust. 2 statutu”.

16A.     Przedstawienie wniosku członków spółdzielni o odwołanie członków Rady Nadzorczej.

Harmonogram częściowych Walnych Zgromadzeń w 2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, działając na podstawie § 94 ust. 5 Statutu Spółdzielni, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w częściach w dniach od 07 do 20.06.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. MONIUSZKI: 07 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 1630, świetlica Spółdzielni ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. SIKORSKIEGO: 11 czerwca 2018 (poniedziałek) godz. 1630, świetlica Spółdzielni ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. PIASTOWSKIE: 13 czerwca 2018 (środa) godz. 1630, świetlica Spółdzielni przy ul. Władysława Łokietka 29 w Kętrzynie

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. KORSZE: 18 czerwca 2018 (poniedziałek) godz. 1630, Miejski Ośrodek Kultury ul. Wolności 5A w Korszach

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. RESZEL: 20 czerwca 2018 (środa) godz. 1630, hala sportowa Gimnazjum ul. Chrobrego 5A w Reszlu.

Porządek obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia
 2. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza danej części Walnego Zgromadzenia
 4. Odczytanie listy pełnomocnictw upoważniających do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 6. Wybór komisji skrutacyjnej
 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 31 maja i 02, 05, 07, 09 czerwca 2017 r. – podjęcie uchwały
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r. – podjęcie uchwały
 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r. – podjęcie uchwały
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. – podjęcie uchwały
 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwał.
 12. Podział nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 r. – podjęcie uchwały
 13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć– podjęcie uchwały
 14. Zmiana Statutu Spółdzielni – podjęcie uchwały
 15. Kierunki działalności Spółdzielni na 2018/2019 – podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie wniosków z lustracji za okres 2014-2016 r. – podjęcie uchwały
 17. Sprawy różne
 18. Zakończenie obrad

Wszystkie sprawozdania będące przedmiotem obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 31 maja i 02, 05, 07, 09 czerwca 2017 r. zostały wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni w pok. 12 przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie w godzinach pracy Spółdzielni, natomiast projekty uchwał zostaną wyłożone od dnia 23 maja 2018 r. Powyższe dokumenty w formie elektronicznej dostępne są dla członków spółdzielni w systemie E-Usługi (zakładka „Dokumenty”).

Członkom Spółdzielni przysługują prawa określone w § 95 Statutu Spółdzielni, a w szczególności prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Sprawozdania i protokoły w trakcie obrad nie będą odczytywane.

Osoby mające prawo uczestnictwa w częściowym Walnym Zgromadzeniu powinny zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

 

 

Wolne lokale użytkowe

wynajemSpółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie informuje, że posiada wolne lokale użytkowe z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową lub usługową o pow. użytkowej:

 • 20,00 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
 • 132,08 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
 • 69,30 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
 • 179,90 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
 • 20,00 m.kw. położony przy ul. Obr. Westerplatte 20A w Kętrzynie;
 • 17,00 m.kw. położony przy ul. Obr. Westerplatte 20A w Kętrzynie;
 • 180,00 m.kw położony przy ul. Mazurskiej 7 w Kętrzynie.

czytaj dalej…

Nowe przepisy dotyczące członkostwa współmałżonków

Zawiadamiamy, że z dniem 09 września 2017 r. z mocy prawa osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stały się członkami spółdzielni (bez konieczności wpłaty udziału i wpisowego).

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, tzn. oboje są współwłaścicielami lokalu. Osoby spełniające te kryteria, a nie będące dotychczas członkami spółdzielni, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (do pobrania również w administracjach osiedli).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 751 74 56 lub osobiście w siedzibie spółdzielni, pokój nr 12.

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Powyższa ustawa wprowadziła szereg zmian dotyczący m.in. praw i obowiązków członków spółdzielni.

Z ujednoliconym tekstem ustawy można zapoznać się np. na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

 

Dyżur członka Rady Nadzorczej

Dyżur odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 15:00 do 16:00 w pokoju nr 1 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie.

Ostrzeżenie

O S T R Z E Ż E N I E !

Zarząd Spółdzielni przestrzega mieszkańców przed zawieraniem wszelkich umów na wymianę drzwi, okien, piecyków gazowych itp. z firmami powołującymi się na rzekome porozumienie ze Spółdzielnią w zakresie refundacji kosztów.

Zawarcie takich umów może być dla Państwa wysoce niekorzystne !!!

Szczegółowe informacje w administracjach osiedli.

UWAGA! Zmiana rachunków bankowych

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2017 r. obsługę bankową Spółdzielni zapewnia:

logobs

Zmianie ulegną numery indywidualnych rachunków bankowych, na które dokonują Państwo wpłat, w związku z czym wkrótce otrzymają Państwo nowe książeczki opłat (z nowym numerem rachunku).

Jednocześnie zawiadamiamy, że w niżej wymienionych oddziałach banku będzie można dokonywać wpłat gotówkowych na nowe rachunki Spółdzielni bez prowizji:

 • w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 48,
 • w Reszlu przy ul. Kolejowej 4,
 • w Korszach przy ul. Mickiewicza 2.

Nadmieniamy, że nadal mogą Państwo dokonywać opłat w każdym innym wybranym przez siebie banku, jednakże prowizję od wpłat gotówkowych uiści wówczas wpłacający.

Zmiana banku obsługującego Spółdzielnię pozwoli pozyskać oszczędności rzędu 50 tys. zł rocznie