Ostrzeżenie przed wyłudzaniem danych osobowych

W związku z informacją o zbieraniu podpisów wśród członków Spółdzielni przez osoby nie będące jej pracownikami ani nie posiadające upoważnienia od Zarządu Spółdzielni, przestrzegamy przed udostępnianiem swoich danych osobowych takim osobom. Przygotowane przez te osoby formularze zawierają nieprawdziwą informację, jakoby podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie. Powoływanie się tych osób…

Sprostowanie. Odpowiedź dla Jarosława Ż.

W ślad za publikacjami mieszkańca Reszla, Pana Jarosława Ż., zamieszczanymi w mediach społecznościowych oraz przytaczanymi w lokalnym tabloidzie, wyjaśniam: Rzekomo otwarty list do Prezesa Arkadiusza Książka nie został przesłany na adres Spółdzielni, a autor artykułu w tabloidzie nie podjął żadnej próby nawiązania kontaktu ani z Prezesem, ani z żadnym innym członkiem trzyosobowego Zarządu Spółdzielni. Zarząd…

125 OBNIŻEK zaliczki na c.o.

Mieszkańcy 125 budynków otrzymali obniżki zaliczek na centralne ogrzewanie. Dotyczy to budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw energetycznych w Kętrzynie, Korszach i Reszlu wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, dla których bieżący okres rozliczeniowy obejmuje miesiące od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Wkrótce obniżki takie otrzymają też mieszkańcy 7 budynków przy ul.…

Wznowienie prac Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 08.12.2022 r. (sygn. OL.VIII Ns-Rej.KRS 14169/22/935) stwierdził, że kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej (wybranej w 2017 r.) nie upłynęła. Rozstrzygnięcie sądu ma istotne dla Spółdzielni i jej Członków znaczenie, gdyż oznacza to, że dotychczasowa Rada…

Wymiana podzielników – Informacja dla mieszkańców

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 20.07.2022 r. przetargu nieograniczonego nr TI/60/2022 na zadanie pn. „Dostawa kompletnego sytemu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni” na wykonawcę robót związanych z wymianą podzielników kosztów ogrzewania w zasobach Spółdzielni wybrano: MULTIENERGETYKA Opomiarowanie, Rozliczenia i Regulacja sp. z…

Protokoły z Walnego Zgromadzenia

Z uwagi na istotne naruszenia zasad obradowania i zaskarżenie uchwał Walnego Zgromadzenia do sądu protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia sporządzane są w formie stenogramu, czyli zapisu dosłownego przebiegu obrad. Jest to zgodne zarówno z zaleceniami Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i obsługi prawnej Spółdzielni. Obecnie trwa sporządzanie protokołów w tej formie, co…

Wymiana podzielników kosztów ogrzewania

W dniu 7 grudnia 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa wydała rozporządzenie wykonawcze do przepisów ustawy Prawo energetyczne, które uregulowało kwestię dalszego funkcjonowania podzielników kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Co z budynkami wyposażonymi w podzielniki? Zgodnie z przepisami rozporządzenia nakazano dalsze stosowanie podzielników w budynkach, które już zostały w nie wyposażone. Tak więc…

[NOWE] Odpowiedzi władz na apel mieszkańców Reszla

Poniżej zamieszczamy skany pierwszych merytorycznych odpowiedzi na pisma Zarządu i apel mieszkańców. Nie publikujemy pism o przekazaniu sprawy do dalszego rozpatrzenia z uwagi na to, iż nie wnoszą one nic do sprawy. Pisma Zarządu Spółdzielni z 22.07.2022 r. i odpowiedź Wojewody: Pismo Zarządu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pismo Zarządu do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Odpowiedź Wojewody…

Czy podzielnik się opłaca?

Rosnące ceny ciepła przekonają wkrótce wszystkich do tego, żeby wyposażyć budynki w podzielniki. Dlaczego? Bo to się opłaca! Poniżej prezentujemy przykład tego, o ile więcej płacą mieszkańcy jednego z budynków nie wyposażonych w podzielniki. Kto nie ma podzielników? Spośród 148 budynków wyposażonych w centralne ogrzewanie tylko 12 nie zostało dotąd wyposażone w podzielniki. Jest to…