Informacja o projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Termomodernizacja i budowa kotłowni gazowych z OZE
w budynkach mieszkalnych przy ul. Wilczej 12 i ul. Powstańców Warszawy 25
w Kętrzynie

 

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Nr umowy o dofinansowanie

RPWM.04.03.02-28-0076/17-00

Informacje ogólne

 1. Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 2. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.04.00.00 Efektywność energetyczna
 3. Numer i nazwa Działania: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
 4. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.04.03.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

Wartość projektu

Wartość ogółem: 1 115 408,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 976 600,50 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 829 133,82 zł

Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-03-30
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2019-02-04
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-12-30

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wilczej 12 i ul. Powstańców Warszawy 25 w Kętrzynie. Wnioskodawca chce osiągnąć najbardziej optymalne i efektywne rozwiązanie, dzięki któremu spełnione zostaną cele i założenia projektu. Najważniejsze etapy realizacji projektu:

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie.
 2. Podpisanie umowy o dofinansowanie.
 3. Uzyskanie dofinansowania.
 4. Przygotowanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 5. Zawarcie umów z wykonawcami i rozpoczęcie prac.
 6. Realizacja prac zgodnie z założeniami harmonogramu.
 7. Zakończenie projektu i podpisanie protokołu końcowego.
 8. Końcowe rozliczenie projektu.
 9. Monitorowanie projektu w okresie trwałości projektu.

Cele realizacji projektu

1. Zmniejszenie energochłonności 2 budynków mieszkalnych objętych projektem.

2. Redukcja kosztu bieżącego 2 budynków mieszkalnych objętych projektem.

3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki przeprowadzeniu prac polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej 2 budynków mieszkalnych objętych projektem.

Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie zidentyfikowanych w studium wykonalności problemów:

 1. Zbyt niska efektywność energetyczna w odniesieniu do budynków mieszkalnych objętych projektem,
 2. Zbyt wysokie koszty utrzymania budynków mieszkalnych objętych projektem,
 3. Zbyt wysokie zapotrzebowanie na ciepło budynku.

Projekt wpisuje się w Strategię UE Morza Bałtyckiego z uwagi na zaplanowany zakres projektu i jego cele.

Cel priorytetowy: przystosowywanie się do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem (cel cząstkowy);

Działanie: OT Zabezpieczanie – Ochrona przed sytuacjami kryzysowymi i wypadkami na lądzie oraz przestępczością transgraniczną;

Typ projektu: (SzOOP RPO WiM) głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej:

 1. Zrównoważony rozwój,
 2. Równość szans kobiet i mężczyzn,
 3. Równość szans i niedyskryminacja (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych).