Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie oferuje najem n/w lokali użytkowych o powierzchni:

 1. 107,00 m2 – położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie (I piętro) – handel
 2. 69,30 m2 – położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie (piwnica) – magazyn
 3. 179,90 m2 – położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie (piwnica) – magazyn
 4. 97,50 m2 – położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie (I piętro) – usługi
 5. 261,58 m2 – położony przy ul. Wojska Polskiego 23 w Kętrzynie (piwnica) – magazyn
 6. 83,30 m2 – położony przy ul. Wojska Polskiego 23 w Kętrzynie (I piętro) – handel/usługi
 7. 6,80 m2 – położony przy ul. Różanej 6A w Kętrzynie (parter) – usługi/magazyn
 8. 61,95 m2 – położony przy ul. Obr. Westerplatte 20A – magazyn
 9. 79,51 m2 – położony przy ul. Mazurskiej 7 w Kętrzynie (parter) – handel/usługi
 10. 66,60 m2 – położony przy ul. Mazurskiej 7 w Kętrzynie (parter) – handel/usługi
 11. 72,60 m2 – położony przy ul. Królowej Jadwigi 9 w Kętrzynie (parter) – usługi/magazyn
 12. 124,60 m2 – położony przy ul. Królowej Jadwigi 11A w Kętrzynie (parter) – handel/usługi/magazyn

Szczegółowe informacje na temat lokali znajdują się w załączniku nr 1 do ogłoszenia i można je uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie (tel. 89/751-74-56).

Oczekiwana minimalna stawka czynszu ze względu na rodzaj działalności:

– 20 zł/m2 – handel/usługi,
– 10 zł/m2 – magazyn.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia, w sekretariacie Spółdzielni w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 23, pok. 13. Wysokość kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego wynosi dwukrotność miesięcznej stawki czynszu brutto. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. Wzór umowy należy zaparafować i dołączyć do złożonej oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, opatrzona datą jej sporządzenia i czytelnym podpisem oferenta lub osoby działającej w jego imieniu. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. oferowaną stawkę netto miesięcznego czynszu najmu,
 2. proponowany okres trwania najmu,
 3. zaparafowane istotne postanowienia umowy najmu lokalu,
 4. zobowiązanie do wniesienia kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego wobec najemcy,
 5. ewentualne pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta,
 6. wskazanie rodzaju działalności, która ma być prowadzona w lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru najemcy.


Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis lokali
Załącznik nr 2 – Wzór oferty na lokal użytkowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy najmu