Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku gromadzonego przy pomocy monitoringu wizyjnego na terenie:

– parkingu bazy przy ul. Obr. Westerplatte 20A w Kętrzynie;

– wokół budynku biurowca i sklepów w budynku przy ul. Wł. Łokietka 29 w Kętrzynie;

– wokół sklepu przy ul. Królowej Jadwigi 11A w Kętrzynie;

– klatki schodowej nr 2 (III i IV piętro) w budynku przy ul. Dąbrowskiego 36 w Kętrzynie;

– terenu przed budynkiem z parkingiem Dąbrowskiego 36 w Kętrzynie;

– parkingu przed budynkiem Chrobrego 13A w Kętrzynie;

– parkingu przy ul. Daszyńskiego 23A w Kętrzynie.

jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23; 11-400 Kętrzyn, o stosowaniu monitoringu wizyjnego informują tabliczki umieszczone bezpośrednio w miejscach zbierania danych.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt w sprawie monitoringu możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@smpionier.pl

Dane osobowe w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w skrócie: RODO gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie objętym monitoringiem.

Dane z monitoringu mogą być ujawnione pracownikom administratora, podmiotom udzielającym wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe związane z monitoringiem są przechowywane przez okres 14 dni, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa mienia lub osób. Dane te mogą być przechowywane dłużej – do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych, o ile nie narusza to praw i wolności osób trzecich.

Na podstawie przepisów prawa i w przypadkach uzasadnionych przez przepisy osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne. Wejście w oznakowaną strefę monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku.