Kętrzyn, dnia 08.06.2020 r.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.