Strona główna

Monitoring Wizyjny

Monitoring Wizyjny

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku gromadzonego przy pomocy monitoringu wizyjnego na terenie: (więcej…)
Wolne lokale użytkowe

Wolne lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie informuje, że posiada wolne lokale użytkowe z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową lub usługową o pow. użytkowej:...
Nowe przepisy dotyczące członkostwa współmałżonków

Nowe przepisy dotyczące członkostwa współmałżonków

Zawiadamiamy, że z dniem 09 września 2017 r. z mocy prawa osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stały...
Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie...
Dyżur członka Rady Nadzorczej

Dyżur członka Rady Nadzorczej

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie dyżury członków Rady Nadzorczej zostają zawieszone do odwołania....
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

O S T R Z E Ż E N I E ! Zarząd Spółdzielni przestrzega mieszkańców przed zawieraniem wszelkich umów...
1 2 3 4

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie zwana dalej „Administratorem”.

2. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie. Administrator nie ustanowił Inspektora ochrony danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb związanych z wywiązaniem się właściciela lokalu z obowiązków ustawowych związanych z utrzymaniem lokalu i nieruchomości wspólnej, zarządzaniem nieruchomością wspólną, w tym także obsługi reklamacyjnej, gwarancyjnej oraz windykacyjnej na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja obowiązków ustawowych, a także prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

5. Dane osobowe udzielone niniejszym oświadczeniem będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Podmioty dostarczające korespondencję,
c. Podmioty administrujące nieruchomościami,
d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
e. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
f. Podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

11. Podanie danych jest dobrowolne. W braku podania danych osobowych, obsługa nieruchomości będzie wykonywana wyłącznie w zakresie ustawowych obowiązków właściciela związanych z utrzymaniem lokalu w oparciu o dane z powszechnie dostępnych systemów informacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 89 751 74 50 lub pod adresem e-mail: sekretariat@smpionier.pl.