Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie ogłasza
KONKURS OFERT
na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego
przy ul. Mazurskiej 7/3 w Kętrzynie
na czas oznaczony jednego roku z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania umowy

o powierzchni użytkowej 44,00 m2, położonego na I piętrze, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, przeznaczonego do zamieszkania dla nie więcej niż 4 osób, wyposażonego w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 9,60 m2;

I. Informacje o lokalu

 1. Szczegółowe informacje na temat lokalu znajdują się w załączniku nr 1 do ogłoszenia i można je uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie (pokój nr 12, tel. 89-751-74-56).
 2. Z uwagi na cechy lokalu ogranicza się liczbę osób uprawnionych do zamieszkania w lokalu do najwyżej czterech.
 3. Lokal został przeznaczony do wynajęcia w formie umowy najmu instytucjonalnego w rozumieniu określonym w rozdziale 2b ustawy o ochronie praw lokatorów.
 4. Mieszkanie zostanie udostępnione oferentom do obejrzenia w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 89-751-74-56).

II. Warunki konkursu

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
  a) dokonanie wpłaty wadium w kwocie 1 000 zł w terminie do dnia 14-01-2021 r. na rachunek Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Reszlu nr 82 8851 0008 2005 0508 4264 0001; decyduje data zaksięgowania wadium na rachunku bankowym Spółdzielni,
  b) złożenie pisemnej oferty na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia, ze stawką najmu wyższą, niż wywoławcza, w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs ofert na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 7/3 w Kętrzynie” do dnia 15-01-2021 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Spółdzielni (pokój 13) przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie,
  c) podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta na formularzu oferty,
  d) dołączenie do oferty zaparafowanego wzoru umowy określonego w załączniku nr 3 do ogłoszenia; wzór umowy należy zaparafować na każdej stronie i dołączyć do oferty.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  1) Etap pierwszy – konkurs ofert pisemnych:
  a) wywoławcza stawka najmu netto w pierwszym etapie postępowania wynosi 25,00 zł/m2, tj. 1.100 zł miesięcznie za lokal (44 m2 x 25,00 zł/m2 = 1.100 zł).
  b) najwyższa zaoferowana stawka czynszu wśród ofert złożonych na piśmie będzie stawką wywoławczą do drugiego etapu konkursu,
  2) Etap drugi – licytacja:
  a) stawką wywoławczą będzie najwyższa zaoferowana stawka czynszu wśród ofert złożonych na piśmie w etapie pierwszym,
  b) minimalne postąpienie podczas licytacji wynosić będzie 1 zł/m2,
  c) licytant, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu najmu, wygra konkurs,
  d) w przypadku, gdy w trakcie licytacji (etap drugi) nie zostanie złożona żadna oferta, konkurs wygrywa oferent, który złożył pisemną ofertę z najwyższą stawką czynszu w etapie pierwszym konkursu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 15-01-2021 r. o godz. 9:15 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 23 (II piętro). Stawający do konkursu winien posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 4. Komisja konkursowa sprawdzi tożsamość stawających do konkursu oraz odczyta najwyższą zaoferowaną stawkę czynszu. Przewodniczący komisji konkursowej przeprowadzi licytację.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

III. Zawarcie umowy najmu i wydanie lokalu

1. Z osobą, która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie podpisana umowa najmu instytucjonalnego na czas oznaczony określająca prawa i obowiązki stron, w tym wysokość czynszu oraz wysokość innych niż czynsz opłat związanych z najmem, w tym opłat niezależnych od Wynajmującego.
2. Lokal zostanie wydany Najemcy, jeżeli w terminie do 7 dni od podpisania umowy najmu instytucjonalnego lokalu spełni on łącznie następujące warunki:
a) wniesie kaucję zabezpieczającą roszczenia Wynajmującego w wysokości sześciokrotności miesięcznego czynszu za lokal oraz
b) doręczy Wynajmującemu oryginał oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje; koszty sporządzenia oświadczenia ponosi Najemca.

IV. Warunki zwrotu wadium

 1. Wadium oferenta, który wygra konkurs, zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej roszczenia Wynajmującego.
 2. Spółdzielnia zwraca wadium osobom, które nie wygrały konkursu, w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, który wygrał konkurs, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu:
  a) nie dokonał wpłaty pełnej kwoty kaucji zabezpieczającej roszczenia Wynajmującego lub
  b) nie stawił się w siedzibie Spółdzielni celem podpisania umowy najmu instytucjonalnego lub
  c) nie doręczył Wynajmującemu oświadczenia najemcy, o którym mowa w pkt III ppkt 2 lit. b).

Załączniki do ogłoszenia: