Kętrzyn, dnia 25.06.2020 r.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni informuje, że 24 czerwca 2020 r. weszła w życie USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 Art. 78.
W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:
4) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:
„Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.”;
Ww. przepis przedłuża kadencję Rady Nadzorczej do dnia zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia. Od 24 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza, której kadencja skończyła się w czasie epidemii może ponownie działać i podejmować uchwały.