Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, działając na podstawie § 94 ust. 5 Statutu Spółdzielni, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w częściach w dniach od 07 do 20.06.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. MONIUSZKI: 07 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 1630, świetlica Spółdzielni ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. SIKORSKIEGO: 11 czerwca 2018 (poniedziałek) godz. 1630, świetlica Spółdzielni ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. PIASTOWSKIE: 13 czerwca 2018 (środa) godz. 1630, świetlica Spółdzielni przy ul. Władysława Łokietka 29 w Kętrzynie

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. KORSZE: 18 czerwca 2018 (poniedziałek) godz. 1630, Miejski Ośrodek Kultury ul. Wolności 5A w Korszach

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. RESZEL: 20 czerwca 2018 (środa) godz. 1630, hala sportowa Gimnazjum ul. Chrobrego 5A w Reszlu.

Porządek obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia
 2. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza danej części Walnego Zgromadzenia
 4. Odczytanie listy pełnomocnictw upoważniających do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 6. Wybór komisji skrutacyjnej
 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 31 maja i 02, 05, 07, 09 czerwca 2017 r. – podjęcie uchwały
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r. – podjęcie uchwały
 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r. – podjęcie uchwały
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. – podjęcie uchwały
 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwał.
 12. Podział nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 r. – podjęcie uchwały
 13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć– podjęcie uchwały
 14. Zmiana Statutu Spółdzielni – podjęcie uchwały
 15. Kierunki działalności Spółdzielni na 2018/2019 – podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie wniosków z lustracji za okres 2014-2016 r. – podjęcie uchwały
 17. Sprawy różne
 18. Zakończenie obrad

Wszystkie sprawozdania będące przedmiotem obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 31 maja i 02, 05, 07, 09 czerwca 2017 r. zostały wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni w pok. 12 przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie w godzinach pracy Spółdzielni, natomiast projekty uchwał zostaną wyłożone od dnia 23 maja 2018 r. Powyższe dokumenty w formie elektronicznej dostępne są dla członków spółdzielni w systemie E-Usługi (zakładka „Dokumenty”).

Członkom Spółdzielni przysługują prawa określone w § 95 Statutu Spółdzielni, a w szczególności prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Sprawozdania i protokoły w trakcie obrad nie będą odczytywane.

Osoby mające prawo uczestnictwa w częściowym Walnym Zgromadzeniu powinny zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.