Sprawozdania będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w 2017 r.

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w 2017 r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2016 r.

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie na lata 2017-2020.

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 r.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r.

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni.

8. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016 na fundusz zasobowy.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działalności Spółdzielni na 2017-2018 r.

10. Projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu wymiany wodomierzy.

11. Projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielni może zaciągnąć.

12. Projekt uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółdzielni z zastosowaniem ustawowych uproszczeń.

13. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na VII krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w 2017 r.

14. Projekt uchwały w sprawie zbycia prawa własności do gruntu oraz użytkowania wieczystego.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni.

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni.

 

 

UWAGA! Zmiana rachunków bankowych

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2017 r. obsługę bankową Spółdzielni zapewnia:

logobs

Zmianie ulegną numery indywidualnych rachunków bankowych, na które dokonują Państwo wpłat, w związku z czym wkrótce otrzymają Państwo nowe książeczki opłat (z nowym numerem rachunku).

Jednocześnie zawiadamiamy, że w niżej wymienionych oddziałach banku będzie można dokonywać wpłat gotówkowych na nowe rachunki Spółdzielni bez prowizji:

  • w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 48,
  • w Reszlu przy ul. Kolejowej 4,
  • w Korszach przy ul. Mickiewicza 2.

Nadmieniamy, że nadal mogą Państwo dokonywać opłat w każdym innym wybranym przez siebie banku, jednakże prowizję od wpłat gotówkowych uiści wówczas wpłacający.

Zmiana banku obsługującego Spółdzielnię pozwoli pozyskać oszczędności rzędu 50 tys. zł rocznie

 

Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej

obrazek-okno

Członków ubiegających się o dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej w 2017 roku prosimy o składanie podań w sekretariacie Spółdzielni lub w Administracji Osiedla.
Podanie powinno określać ilość, typ i termin planowanych do wymiany okien.

UWAGA ! Decyduje kolejność wpływających podań.

Informacji w sprawie udziela Dział Techniczny – tel. 89 751 74 71

 

Kontakt z Radą Nadzorczą

Uprzejmie informujemy, że mogą Państwo kontaktować się z członkami Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej radasmpionier@o2.pl lub pozostawiając pisma w Sekretariacie Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza postanowiła odstąpić od dyżuru w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca z uwagi na znikomą frekwencję osób zainteresowanych bezpośrednim kontaktem z członkami Rady.

 

Czad – cichy zabójca !

Rozpoczął się sezon grzewczy 2016/2017. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczynami tragedii są zazwyczaj: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

Gdy poczujesz gaz:

• zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
• powiadom sąsiadów,
• nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
• nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
• zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
• otwórz szeroko okno,
• wyjdź na zewnątrz budynku.
Numer alarmowy – 112
Straż pożarna – 998
Pogotowie gazowe – 992

czytaj dalej…

APEL

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe, selektywne zbieranie wytwarzanych przez Państwa odpadów komunalnych. Znalezione obrazy dla zapytania segregacja śmieci

Przypominamy, że odpady posegregowane niezgodnie z obowiązującymi zasadami selektywnej zbiórki będą traktowane jako odpady zmieszane, co może spowodować naliczenie przez właściwe organy samorządowe dodatkowej opłaty obciążającej każdego mieszkańca.

czytaj dalej…